Liên hệ


Đề 1: Ôn lý thuyết chứng chỉ cơ bản(tham khảo)

1. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng:
A) B$1$$10$D
B) $B$1:$D$10
C) B$1
D) $B1:$D10
2. Trong soạn thảo Word, khi làm việc với văn bản muốn in đậm nội dung văn bản đang chọn khối bạn bấm tổ phím:
A) Ctrl - D
B) Ctrl - C
C) Ctrl - B
D) Ctrl - A
3. Trong soạn thảo Word, muốn di chuyển một đoạn văn bản thì ta bôi đen đoạn văn bản đó và bấm tổ hợp phím:
A) Ctrl - Z
B) Ctrl - X -> Ctrl - V
C) Ctrl - C -> Ctrl - V
D) Ctrl - Y
4. Để đóng nhanh một cửa số trong Windows ta dung tổ hợp phím nào sau đây?
A) ALT - F3
B) ALT - F1
C) ALT - F2
D) ALT - F4
5. Trong soạn thảo Word, khi làm việc với văn bản muốn phục hồi lại thao tác vừa thực hiện bạn bấm tổ hợp phím:
A) Ctrl - Z
B) Ctrl - A
C) Ctrl - B
D) Ctrl - X
6. Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
A) Tools - Symbol
B) Insert - Symbol
C) Format - Symbol
D) View - Symbol
7. Cho biết trang Web nào cho phép tạo thư điện tử ?
A) Tất cả các đáp án trên đều đúng
B) Yahoo.com
C) Gmail.com
D) Yahoo.com.vn
8. Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("TRUNG TAM TIN HOC") là:
A) 18
B) 16
C) 17
D) 15
9. Câu nào sau đây sai ? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A) Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
B) Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
C) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
D) Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
10. Phần mềm nào sau đây sử dụng mã nguồn mở?
A) Photoshop
B) Microsoft Office
C) Linux
D) Windows Media
11. Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide trong Powerpoint ta sử dụng chức năng?
A) Slide Show
B) Animations
C) Design
D) Transitions
12. Trong Powerpoint, khi đang thực hiện trình chiếu muốn thoát phiên trình chiếu phải làm sao ?
A) Click chuột phải -> Return
B) Click chuột phải -> Quit
C) Click chuột phải -> Exit
D) Click chuột phải -> End Show
13. Để máy tính có thể làm việc hệ điều hành được cài đặt ở đâu?
A) Ram
B) Rom
C) Tất cả đều sai
D) Ổ đĩa cứng
14. Trong Powerpoint muốn tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang ta thực hiện lệnh nào sau đây:
A) Insert \Text\ Header & Footer
B) View \ Header & Footer
C) View \ Note Page
D) Cả 3 câu hỏi trên điều sai
15. Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thực hiện:
A) Animations \ Animation, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn
B) Transitions \ Transition to This lide, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn
C) Tất cả các phương án trên đều sai
D) Slide Show \ Custom Shows, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
16. Thiết bị nào sau đây sử dụng cho máy tính?
A) Tất cả đáp án trên đều đúng
B) Chuột
C) Bàn phím
D) Máy in
17. Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:
A) Search
B) Rename
C) Properties
D) Create shortcut
18. Trong soạn thảo Word, muốn tạo chữ rơi cho văn bản bạn thực hiện:
A) Insert -> Dropcap
B) Home -> Dropcap
C) Page Layout -> Dropcap
D) View -> Dropcap
19. Cho biết phần mềm nào dùng để duyệt Web?
A) Tất cả các đáp án trên đều đúng
B) Google Chrome
C) Mozilla FireFox
D) Internet Explorer
20. Trong Powerpoint cho biết phím tắt để chạy phiên trình chiếu?
A) Phím F3
B) Phím F7
C) Phím F5
D) Phím F9
21. Trong bảng tính Excel, để chèn chữ mỹ thuật, ta thực hiện:
A) Thẻ Fumulas -> Picture
B) Thẻ Data -> Picture
C) Thẻ Insert -> Word Art
D) Thẻ Review -> Picture
22. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả một điều kiện cho trước:
A) SUM
B) SUMIF
C) COUNT
D) COUTIF
23. Ý nghĩa Recycle Bin trong Windows?
A) Nơi chứa các tập tin, thư mục đã xóa
B) Phần mềm chơi game
C) Nơi chứa các tập tin, thư mục quan trọng
D) Phần mềm duyệt Web
24. Cho biết phím tắt để lưu trang Web về máy tính?
A) Ctrl - A
B) Ctrl - S
C) Ctrl - B
D) Ctrl - O
25. Bộ xử lý trung tâm của máy tính là?
A) Ram
B) CPU
C) Router
D) Rom
26. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
A) Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
B) Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng
C) Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng
D) Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
27. Trang Web Youtube là gì?
A) Mạng xã hội
B) Thư điện tử
C) Đọc tin tức
D) Trang Web chia sẻ video trực tuyến
28. Trong soạn thảo Word, để định dạng đường khung cho một đoạn văn bản bạn chọn:
A) Clip Art
B) Tất cả đáp án trên đều sai
C) Word Art
D) Picture
29. Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản :
A) Ctrl + Alt + End
B) Shift + End
C) Ctrl + End
D) Alt + End
30. Trong bảng tính Excel, khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet1 và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là:
A) 7
B) 3+4
C) Không hiển thị gì cả
D) #Name?
31. Công dụng của thư điện tử (Email) là gì?
A) Gửi thư điện tử
B) Gửi dữ liệu qua mạng
C) Gửi thư quảng cáo qua mạng
D) Tất cả đáp án trên đều đúng
32. Trong bảng tính Excel, để định dạng chữ đậm cho dữ liệu, ta dùng tổ hợp phím:
A) Ctrl + A
B) Ctrl + C
C) Ctrl + D
D) Ctrl + B
33. Cho biết cú pháp tìm nội dung ở trang Web zing.vn trên Google?
A) Website:zing.vn
B) Zing.vn
C) Site:zing.vn
D) Zing.vn
34. Trong Powerpoint muốn xóa một slide, ta dùng lệnh nào sau đây?
A) Cả 3 ý trên đều sai
B) File\ Delete Slide
C) Ý 1 và 2 đều đúng
D) Edit\ Delete Slide
35. Trong Windows Explorer muốn tạo thư mục mới ta thực hiện?
A) View -> New -> Folder
B) File -> New -> Folder
C) Edit -> New -> Folder
D) Tool -> New -> Folder
36. Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)?
A) Vni-Brush
B) .VnTime
C) Vni-times
D) Tahoma
37. Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ thay thế; ta nhấn phím nào trên bàn phím :
A) CapsLock
B) Tab
C) Insert
D) Delete
38. Trong Powerpoint để vẽ một biểu đồ, chọn?
A) Home -> Chart
B) Insert -> Illustration  Chart
C) Design -> Chart
D) Amimation -> Chart
39. Trong Powerpoint muốn chèn thêm WordArt (chữ nghệ thuật):
A) Design \ Format Background
B) Insert \Text\ WordArt
C) Insert \ Chart
D) Kích biểu tượng Fill Color
40. Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản:
A) Alt + A
B) Ctrl + Shift + A
C) Ctrl + A
D) Câu 1 và 2.
41. Trong bảng tính Excel, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:
A) Thẻ Home - Text to Columns - Delimited
B) Thẻ Data - Text to Columns - Delimited
C) Thẻ Insert - Text to Columns - Delimited
D) Thẻ Fomulas - Text to Columns - Delimited.
42. Trong bảng tính Excel, công thức =Mod(26,7) cho kết quả:
A) 6
B) 4
C) 3
D) 5
43. Trong soạn thảo Word, phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ in nghiêng:
A) CTRL+L
B) CTRL+B
C) CTRL+R
D) CTRL+I
44. Trong Powerpoint muốn chèn một lưu đồ vào slide, ta thực hiện chức năng nào sau đây:
A) Insert \ SmartArt
B) Cả hai câu đều đúng
C) Table \ Insert Table
D) Cả hai câu đều sai
45. Trong Powerpoint có những dạng hiển thị nào sau đây?
A) Tất cả đáp án trên đều đúng
B) Normal
C) Slide Sorter
D) Notes page

Địa chỉ